KHÁCH HÀNG

Những câu hỏi thường gặp

Làm sao tôi có thể trả các hóa đơn quá hạn được đây? Nếu tôi đã bị cắt dịch vụ vì lý do không trả hóa đơn thì sao? Có hỗ trợ nào cho các doanh nghiệp không?

Chúng tôi biết rằng đây là một thời gian khó khăn cho mọi người, và chúng tôi khuyên quý khách hàng nên gọi cho chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp quý vị tạm thời sắp xếp việc thanh toán và khám phá các dịch vụ trợ giúp về thanh toán hóa đơn khác.Gọi cho chúng tôi theo số 800-422-4012, từ thứ Hai đến thứ Sáu, 7:00 sáng đến 6:00 tối. 

Dưới đây là các hỗ trợ thanh toán khác:

Các dịch vụ hạn chế
Chúng tôi đang giới hạn việc cho nhân viên đến nhà khách hàng để cung cấp các dịch vụ không thiết yếu, chẳng hạn như kiểm tra hệ thống định kỳ. Để đáp ứng các yêu cầu thiết yếu, vì sự an toàn của mọi người, nhân viên của chúng tôi sẽ tuân thủ một số quy tắc nhất định khi đến nhà hoặc doanh nghiệp của khách hàng: rửa tay trước và sau mỗi lần đến, lau sạch các bề mặt có thể chạm vào và/hoặc đeo găng tay trong lúc làm việc, duy trì khoảng cách sáu feet khi ở trong nhà hoặc doanh nghiệp của khách hàng, và yêu cầu khách hàng cũng giữ khoảng cách như vậy.

Discover More

Learn about Less We Can.

Let's work together to make a low-carbon, renewable energy future a reality.

Start now
ESG Report.

Read about some of the most important work we're focused on.

2020 ESG Report
Ways to save every month.

Read tips that can help you improve energy efficiency and lower your monthly bill.

Learn more

Register your account online.

View and pay bills, see gas use, and compare use over time.