Chính Sách Khí Hậu Theo Yêu Cầu Của Tiểu Bang Ở Washington

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Đạo luật Cam kết Khí hậu là gì?
Năm 2021, Cơ quan Lập pháp Washington đã thông qua Đạo luật Cam kết Khí hậu (Climate Commitment Act, hoặc CCA). Theo luật này, Bộ Sinh thái Washington (Washington Department of Ecology) đã thông qua một Chương trình Đầu tư và Hạn chế Phát thải (Cap and Invest Program) bắt buộc và một số quy tắc liên quan. Nỗ lực này sẽ thiết lập một chương trình dựa trên thị trường nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính (greenhouse gas, hoặc GHG) và tuân thủ các giới hạn GHG do tiểu bang quy định. Nó tác động đến tất cả những người sử dụng năng lượng ở Washington. Tìm hiểu thêm tại trang web của Bộ Sinh thái Washington: ecology.wa.gov/air-climate/climate-commitment-act

 

NW Natural làm gì với tiền phí của tôi?
NW Natural không giữ bất kỳ khoản phí nào liên quan đến CCA. Các khoản phí trên hóa đơn của khách hàng hoàn toàn gắn liền với chi phí tuân thủ pháp luật của tiểu bang.            

Tiền phí đi đâu?

  • Tiền phí sẽ được sử dụng để mua chứng chỉ phát thải tại các cuộc đấu giá CCA của tiểu bang Washington
  • Quỹ đấu giá CCA sẽ được chuyển cho tiểu bang Washington
  • Cơ quan lập pháp và các cơ quan của tiểu bang Washington sẽ chi tiêu quỹ


 
  Tín dụng hoạt động như thế nào

  • NW Natural được yêu cầu bán một tỷ lệ phần trăm chứng chỉ phát thải miễn phí từ tiểu bang tại các cuộc đấu giá CCA
  • Tiền thu được từ việc bán đấu giá sẽ được chuyển đến khách hàng dưới dạng Tín dụng Đạo luật Khí hậu (Climate Act Credits)

 

Hóa đơn của khách hàng sẽ thay đổi như thế nào do CCA?

Ví dụ về hóa đơn khách hàng.

 

Việc điều chỉnh tỷ giá mới có hai thành phần tuân theo các quy định của tiểu bang.

  1. Phí Đạo Luật Khí hậu của Tiểu Bang là chi phí của NW Natural để tuân thủ Chương Trình Đầu Tư Và Vốn Hóa bắt buộc của tiểu bang.
  2. Khoản Tín Dụng Theo Đạo Luật Khí Hậu Tiểu Bang là doanh thu từ việc phát thải Khí nhà kính (GHG) được bán đấu giá. Khoản tín dụng này được dành riêng cho những khách hàng đã kết nối với hệ thống của NW Natural trước ngày 26 tháng 7 năm 2021 và những Khách Hàng Có Thu Nhập Thấp được xác định.
  3. Xin nhắc lại, chu kỳ thanh toán tháng 4 của quý vị có thể chồng chéo với tháng 3, do đó quý vị có thể thấy hai khoản tín dụng trên hóa đơn của mình, và số tiền này sẽ hoàn nguyên thành một khoản tín dụng vào tháng 5.

 

Tại sao phí của tôi lại khác nhau mỗi tháng?
Phí Đạo luật Khí hậu (Climate Act Fee) là phí tính theo nhiệt lượng dựa trên mức sử dụng khí đốt tự nhiên của mỗi khách hàng. Thông thường, khách hàng của chúng tôi sử dụng nhiều máy giữ nhiệt hơn vào mùa đông so với những tháng trời ấm và điều này đặc biệt đúng vào mùa đông năm nay khi khu vực chúng ta đã chứng kiến những nhiệt độ rất thấp trong cơn bão giữa tháng Giêng, vì vậy chúng tôi kỳ vọng rằng Phí Đạo luật Khí hậu cũng sẽ giảm dần một cách tương ứng.


Các khoản phí tuân thủ này được dựa trên chi phí thực tế hay chi phí ước tính?
Trong năm tuân thủ đầu tiên với chương trình của tiểu bang, các khoản phí phản ánh sự kết hợp giữa chi phí thực tế của việc mua chứng chỉ phát thải trong các cuộc đấu giá CCA trong năm 2023 và chi phí ước tính cho việc mua chứng chỉ phát thải cho đến hết năm 2024. Bất kỳ sự khác biệt nào giữa chi phí ước tính và chi phí thực tế sẽ được tính vào báo cáo tỷ giá hàng năm gửi lên Ủy ban Vận tải và Tiện ích Washington (Washington Utilities and Transportation Commission), đảm bảo khách hàng không phải trả nhiều hơn mức cần thiết để tuân thủ chương trình.

Phương pháp này tương tự với phương pháp mà hầu hết các công ty điện lực áp dụng để mua tài nguyên năng lượng cho khách hàng. Đối với NW Natural, mỗi mùa thu là khi giá được điều chỉnh trong hồ sơ Điều chỉnh Khí đốt Đã mua (Purchased Gas Adjustment) để phản ánh những thay đổi về cả chi phí khí đốt tự nhiên dự kiến cho mùa đông sắp tới lẫn sự khác biệt giữa chi phí ước tính và chi phí thực tế của khí đốt tự nhiên từ năm trước. 

Phương pháp này cũng giảm thiểu chi phí tài chính liên quan đến quỹ CCA (giảm chi phí chung cho khách hàng) và giúp đảm bảo tuân thủ, giúp tránh bị phạt chi phí cao hơn nếu không tuân thủ.

Tín dụng của tôi được tính như thế nào?
Theo luật, những khách hàng có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn sẽ được nhận một khoản tín dụng bằng với Phí Đạo luật Khí hậu của họ. Đối với những khách hàng còn lại, luật quy định rằng tín dụng không thể được cấp dựa trên cơ sở tính theo nhiệt lượng. Do đó, Tín dụng Đạo luật Khí hậu là một khoản tiền cố định mà sẽ không vượt quá khoản Phí Đạo luật Khí hậu của quý vị.

Các khoản tín dụng trả lại cho khách hàng được dựa trên doanh thu ước tính từ việc bán chứng chỉ phát thải trong các cuộc đấu giá CCA của tiểu bang Washington. Tín dụng theo Đạo luật Khí hậu dành cho khách hàng dân cư (Bảng giá 2) là $32.62 từ tháng 1 đến tháng 3 và sẽ là $9.88 từ tháng 4 đến tháng 10. Đối với khách hàng thương mại (Bảng giá 3), Tín dụng theo Đạo luật Khí hậu là $127.46 từ tháng 1 đến tháng 3 và sẽ là $48.67 từ tháng 4 đến tháng 10. (Xin nhắc lại, chu kỳ thanh toán tháng 4 của quý vị có thể chồng chéo với tháng 3, do đó quý vị có thể thấy hai khoản tín dụng trên hóa đơn của mình, và số tiền này sẽ hoàn nguyên thành một khoản tín dụng vào tháng 5.)

 

Tại sao tín dụng của tôi thấp hơn trong tháng này?
Khách hàng được trả lại một khoản tiền cao hơn trong những tháng thời tiết lạnh hơn, là từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, để giúp bù đắp cho các chi phí và mức sử dụng cao hơn trong mùa đông. Trong những tháng ấm hơn, khách hàng thường sử dụng ít khí đốt tự nhiên hơn và Phí Đạo luật Khí hậu cũng thường sẽ thấp hơn. Khách hàng sẽ được trả lại một khoản tín dụng mới và thấp hơn cho các kỳ thanh toán từ tháng 4 đến tháng 10. Vào tháng 11, khoản tín dụng này sẽ cao hơn trở lại.

 

Tại sao tôi không thấy khoản tín dụng trên hóa đơn của mình?
Tiểu bang quy định rằng các công ty tiện ích chỉ cấp tín dụng cho những khách hàng mà đăng ký với hệ thống của công ty trước ngày 26 tháng 7 năm 2021 và những khách hàng được xác định là có thu nhập thấp, nghĩa là những khách hàng đăng ký sau ngày này rất tiếc không đủ tiêu chuẩn nhận tín dụng.

 

Tôi lo là mình không thể thanh toán hóa đơn của mình. Hiện có nguồn hỗ trợ nào không?
Nếu quý vị là khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính, vui lòng truy cập trang web về Hỗ trợ Thanh toán tại nwnatural.com. Thông qua chương trình giảm giá của chúng tôi, những khách hàng đủ tiêu chuẩn về thu nhập có thể tiết kiệm 15% đến 80% trên hóa đơn hàng tháng của NW Natural dựa trên mức thu nhập hộ gia đình. Ngoài ra, theo CCA, những khách hàng có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn cũng có thể được hỗ trợ về Phí Đạo luật Khí hậu, đảm bảo chương trình không tăng tiền phí năng lượng của họ. Các Tổ chức Hành động Cộng đồng (Community Action Partners) cũng có thể giới thiệu các hộ gia đình đủ tiêu chuẩn về thu nhập đến những dịch vụ tiết kiệm năng lượng và nâng cấp hệ thống thích ứng với thời tiết thông qua một số chương trình của tiểu bang Washington. Tìm hiểu thêm tại nwnatural.com/ways-to-save/ Savings-programs.

 

Ai phải tuân thủ chương trình này thay mặt cho người sử dụng năng lượng ở Washington?

Theo CCA, các nhà phân phối khí đốt tự nhiên, nhà cung cấp điện, nhà cung cấp nhiên liệu vận tải (phương tiện) và các nguồn cố định quy  mô lớn phải tuân thủ chương trình.

 

Khách hàng sử dụng điện có phải trả những khoản phí này không?
Các công ty điện lực phải tuân thủ CCA, nhưng họ được quy tắc xử lý theo cách khác so với các công ty khí đốt tự nhiên, do đó phí của các công ty này sẽ khác nhau. Các tác động chi phí khác liên quan đến chính sách khí hậu ảnh hưởng đến người sử dụng năng lượng điện ở Washington sẽ được thúc đẩy bởi việc tuân thủ một luật khác gọi là Đạo luật Chuyển đổi Năng lượng Sạch (Clean Energy Transformation Act, hoặc CETA). CETA yêu cầu các công ty điện lực phải có 100% điện sạch vào năm 2045, điều mà cũng sẽ có tác động đến chi phí.

 

CCA có thể được sửa đổi để giảm chi phí đồng thời giảm lượng khí thải không?
NW Natural tin rằng việc sửa đổi chương trình có thể khiến chương trình có giá cả phải chăng hơn. Ví dụ: cho phép giảm phát thải theo mức chậm hơn để thừa nhận mức độ phức tạp của quá trình khử cacbon. Chương trình có thể bao hàm các giới hạn về chi phí, và tìm cách trao lại tiền phí CCA cho khách hàng khí đốt tự nhiện nhằm tạo điều kiện tài chính cho họ sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, cho các chương trình nhắm mục tiêu giảm khí thải carbon và cho công nghệ mới – tất cả những thay đổi mà có thể giúp giảm chi phí. NW Natural đã, đang, và sẽ tiếp tục yêu cầu các nhà lãnh đạo tiểu bang xem xét những thay đổi này.